ga direct naar condoleanceregister

Welkom op ons online condoleanceregister

De voordelen van online condoleren

Omdat het moeilijk kan zijn de juiste woorden te vinden, is het fijn om in uw eigen omgeving rustig de tijd te kunnen nemen om te zoeken naar hetgeen u wilt zeggen. Op ons condoleanceregister kunt u meestal de actuele rouwkaart vinden en een persoonlijk berichtje achterlaten. Om de privacy te waarborgen is uw reactie niet zichtbaar voor anderen maar sturen wij deze direct door naar de nabestaanden. Ongeacht of u in de buurt woont of aan de andere kant van de wereld, uw bericht bereikt de nabestaanden direct. Ook kunt u via ons online condoleanceregister een persoonlijk rouwboeket bestellen.

Eerlijk en eervol is altijd goed!

De steunbetuigingen op ons condoleanceregister, vaak ook uit onverwachte hoek, worden door nabestaanden als positief ervaren. Ook de reacties van mensen die er letterlijk geen woorden voor hebben en alleen hun naam plaatsen worden zeer op prijs gesteld. Ons online condoleanceregister is een integer hulpmiddel om uw medeleven door te geven. Daarnaast blijft elke andere vorm van steunbetuiging uiteraard meer dan welkom en zeer gewaardeerd. Woorden doen er daarbij niet zoveel toe, als uw oprechte medeleven maar duidelijk wordt. Als u uw hart volgt en uw respect betuigt op de manier die bij u past, wordt uw boodschap of gebaar zeker gewaardeerd door de nabestaanden.

Hoe werkt het?

Door op de naam van de overledene te klikken, komt u op diens persoonlijke pagina. Hier vindt u de rouwkaart, ruimte voor uw reactie en de mogelijkheid om een bloemetje te bestellen. Mocht u nog vragen hebben over de werking, neem dan gerust contact met ons op.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.